Domov se zvláštním režimem

Poslání

  • Vytvářet podmínky pro zachování a rozvoj soběstačnosti klientů s využitím moderních metod péče o klienta.
  • Individuálně přistupovat k potřebám a schopnostem každého klienta, poskytovat službu s ohledem na životní zvyklosti a osobní historii klienta.
  • Trpělivě a tvořivě poskytovat klientům péči a pomoc v míře odpovídající zachovaným schopnostem a dovednostem klientů.
  • Aktivizovat a rozvíjet (jako opak stagnace a nečinnosti), umožnit žít běžným způsobem života i v podmínkách pobytového zařízení sociálních služeb.
  • Laskavě a důstojně doprovázet každého klienta v posledních chvílích života.

Věková struktura

  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Starší senioři (nad 80 let)

Kapacita

Kapacita Domova se zvláštním režimem je 118 míst

Cílová skupina

Služba domov se zvláštním režimem je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 
Tato služba je poskytována na oddělení VITAL, kde je vytvořeno bezpečné prostředí, ve kterém se mohou klienti pohybovat sami, bez doprovodu a bez rizika, že se zraní, zabloudí nebo ztratí.
Název VITAL obsahuje v jednom krátkém a pozitivním slově shrnutou filosofii "Vitální i s Alzheimerovou nemocí", což je naše zkušeností podepřené přesvědčení, že člověk trpící demencí, včetně té nejtěžší z nich (Alzheimerovy), může s podporou a pomocí jiného člověka prožít krásný, hodnotný a spokojený život.

Naše cíle

Cílem poskytované služby je zapojení klientů do běžného života, podpora a zachování jejich soběstačnosti, schopností a dovedností co nejdelší dobu,podpora sociálního začleňování, zachování vazeb s rodinou a blízkými osobami, zajištění důstojného života v bezpečném prostředí a poskytování kvalitní a pozorné péče umírajícím klientům.

Služby nabízené v Domově se zvláštním režimem

top