E - podatelna


Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Podání dokumentů Podepsání digitálních dokumentů elektronickým podpisem Podepsání digitálních dokumentů elektronickým podpisem se řídí zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen nařízení eIDAS).
U „veřejnoprávních podepisujících“ uvedených v §5 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikované elektronické časové razítko.
Adresa pro doručování dokumentů Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listiny) nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Domov pro seniory Tovačov, p. o. Adresa: Nádražní 94, 751 01 Tovačov ID datové schránky: 7fwki22 Elektronická adresa e-podatelny: info@dstovacov.cz

Technické parametry přijímaných datových zpráv Datové zprávy jsou přijímány ve formátech PDF/A, DOCX, RTF, TXT, JPG/JPEG, PNG, XLSX, FO/ZFO.
Formát ZIP z důvodu bezpečnosti nepřijímáme. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 15 MB. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data Datové zprávy jsou přijímány na: flash disk, DVD-ROM.
Způsob nakládání s datovými zprávami Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo zpracovávaných informacích. Pokud bude na adresu doručena datová zpráva v chybném datovém formátu nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána. Způsob nakládání s neúplným anebo poškozeným dokumentem v analogové podobě nebo dokumentem v elektronické podobě. Pokud bude na adresu doručen neúplný nebo poškozený dokument v analogové nebo elektronické podobě a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván. 
 
top