Ochrana oznamovatelů

Domov pro seniory Tovačov si dlouhodobě zakládá na dodržování nejen všech platných právních předpisů ČR i EU, ale také nejvyšších etických hodnot v rámci všech svých činností. Proto vítáme jakoukoliv konstruktivní zpětnou vazbu, která nám pomáhá se neustále zlepšovat. 

Tuto stránku jsme vytvořili pro účely odhalování možného protiprávního jednání, které má znaky trestného činu, přestupku (horní hranice sazby pokuty alespoň 100 000 Kč), nebo porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) či porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů. 

Fyzická osoba, která se o spáchání protiprávního jednání dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, může učinit oznámení prostřednictvím níže uvedených kanálů. Vylučujeme přijímání oznámení od osoby, která pro nás nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3) a 4) Zákona.

Máte-li jakékoliv podezření na možné protiprávní jednání ze strany našich zaměstnanců či dodavatelů (např. úplatkářství, korupci, podvod, krádež, zpronevěru apod.), které souvisí s výkonem jejich práce nebo jiné obdobné činnosti, dejte nám o tom vědět, abychom mohli okamžitě zjednat nápravu.

Protiprávní jednání dle Zákona můžete oznámit příslušné osobě, kterou je určen pan Daniel Tošner, takto: 
 
  • písemně nebo hlasovým záznamem prostřednictvím našeho formuláře v aplikaci NNTB (https://www.app.nntb.cz/cs/) – oznámení – přístupový kód: tqDPghzrMn
  • na e-mail: daniel.tosner@complianceteam.cz
  • poštou na adresu Daniel Tošner, Compliance Team s.r.o., Na zábradlí 205/1, 110 00 Praha 1. 
Pro řádné prošetření Vašeho oznámení je třeba uvést Vaše jméno, příjmení a datum narození (nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele). Oznámení je možné učinit i anonymně, avšak vyřízení takového oznámení již nepodléhá režimu zákona o ochraně oznamovatelů. Dále uvítáme kontaktní údaj, abychom se s Vámi mohli v případě potřeby spojit v rámci prošetřování daného případu a následně Vás informovat o stavu řešení Vašeho oznámení. Zároveň tímto prohlašujeme, že jakákoliv odvetná opatření vůči osobám, které učinily oznámení o výše uvedených protiprávních jednáních, jsou zcela nepřípustná. Toto neplatí v případě, že osoba učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Oznámení, která nebudou protiprávním jednáním ve smyslu Zákona (etická dilemata, podněty ke zlepšení služby, anonymní podání) budou příslušnou osobou předána k řešení manažerce kvality
 

Návod na použití aplikace NNTB k podání Oznámení:

K přístupu do aplikace lze použít několik způsobů:
 
  • Aplikace je přístupná přes odkaz na internetových stránkách DS Tovačov. K přihlášení použijete přístupový kód:
tqDPghzrMn
 
  • Aplikace je přístupná naskenováním QR kódu:
QR.png
 
  • Aplikace je přístupná na internetovém odkaze www.nntb.cz / oznámení / moje organizace -> zadáte výše uvedený přístupový kód.
  • Aplikaci lze stáhnout v aplikacích Google Play nebo App Store a přihlásit se zadáním výše zmíněného přístupového kódu.

 

Přístupu do aplikace NNTB

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 11. 2023 Vnitřní oznamovací systém a ochrana oznamovatelů .pdf 1 MB Stáhnout
top