Domov pro seniory

Poslání

  • Kvalitně poskytovat sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů.
  • Vytvářet podmínky pro zachování a rozvoj soběstačnosti klientů s využitím moderních metod péče o klienta.
  • Aktivizovat a rozvíjet, umožnit klientům žít běžným způsobem života i v podmínkách pobytového zařízení sociálních služeb.
  • Laskavě a důstojně doprovázet každého klienta v posledních chvílích života.
  • Individuálně přistupovat k potřebám a schopnostem každého klienta, poskytovat službu s ohledem na životní zvyklosti a osobní historii klienta.
  • Trpělivě a tvořivě poskytovat klientům podporu, péči a pomoc v míře odpovídající jejich zachovaným schopnostem a dovednostem.
  • Akceptovat svobodnou vůli a rozhodnutí každého z klientů, dokud jsou schopni je jakýmkoliv způsobem projevit,podporovat jejich nezávislost na poskytované službě.

Věková struktura

  • Mladší senioři (60 – 80 let)
  • Starší senioři (nad 80 let)

Kapacita

Kapacita Domova pro seniory je 30 míst

Cílová skupina

Služba domov pro seniory je poskytována seniorům se sníženou soběstačností a pohyblivostí, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči a pomoc jiné osoby, kteří nemají dostatek psychických a fyzických sil, aby mohli zůstat sami ve svém přirozeném domácím prostředí nebo lidem, kteří se z důvodu věku či svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé životní situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Naše cíle

Cílem poskytované služby je zapojení klientů do běžného života, podpora a zachování jejich soběstačnosti, schopností a dovedností co nejdelší dobu, podpora sociálního začleňování, zachování vazeb s rodinou a blízkými osobami, zajištění důstojného života a poskytování kvalitní a pozorné péče umírajícím klientům.

Služby nabízené v domově

top